Tổ chức hành chính

Quyết định số 30/QĐ-TTKC&XTTM ngày 23/4/2024 về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2024

Quyết định số 30/QĐ-TTKC&XTTM ngày 23/4/2024 về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2024

 •   22/04/2024 10:23:00 PM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 30/QĐ-TTKC&XTTM ngày 23/4/2024 về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2024
Quyết định số 01/QĐ-TTKC&XTTM ngày 08/01/2024 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Gia Lai

Quyết định số 01/QĐ-TTKC&XTTM ngày 08/01/2024 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Gia Lai

 •   12/03/2024 04:21:00 AM
 •   Đã xem: 122
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 01/QĐ-TTKC&XTTM ngày 08/01/2024 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Gia Lai
Quyết định số 99/QĐ-TTKC&XTTM ngày 31/12/2023 về việc công bố công khai giảm dự toán kinh phí tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch Gia Lai năm 2023 đã cấp tại Quyết định số 175/QĐ - SCT ngày 20/10/2023 của Sở

Quyết định số 99/QĐ-TTKC&XTTM ngày 31/12/2023 về việc công bố công khai giảm dự toán kinh phí tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch Gia Lai năm 2023 đã cấp tại Quyết định số 175/QĐ - SCT ngày 20/10/2023 của Sở

 •   10/01/2024 07:38:00 PM
 •   Đã xem: 141
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 99/QĐ-TTKC&XTTM ngày 31/12/2023 về việc công bố công khai giảm dự toán kinh phí tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch Gia Lai năm 2023 đã cấp tại Quyết định số 175/QĐ - SCT ngày 20/10/2023 của Sở Công Thương
Quyết định số 98/QĐ-TTKC&XTTM ngày 31/12/2024 về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước để tổ chức Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên tỉnh Gia Lai năm 2023

Quyết định số 98/QĐ-TTKC&XTTM ngày 31/12/2024 về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước để tổ chức Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên tỉnh Gia Lai năm 2023

 •   10/01/2024 07:34:00 PM
 •   Đã xem: 133
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 98/QĐ-TTKC&XTTM ngày 31/12/2024 về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước để tổ chức Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên tỉnh Gia Lai năm 2023
Quyết định số 97/QĐ-TTKC&XTTM ngày 31/12/2024 về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024

Quyết định số 97/QĐ-TTKC&XTTM ngày 31/12/2024 về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024

 •   10/01/2024 07:30:00 PM
 •   Đã xem: 222
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 97/QĐ-TTKC&XTTM ngày 31/12/2024 về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024
Quyết định số 75A/QĐ- TTKC&XTTM ngày 24/10/2023 về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước để tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch Gia Lai năm 2023

Quyết định số 75A/QĐ- TTKC&XTTM ngày 24/10/2023 về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước để tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch Gia Lai năm 2023

 •   27/11/2023 09:55:00 PM
 •   Đã xem: 270
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 75A/QĐ- TTKC&XTTM ngày 24/10/2023 về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước để tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch Gia Lai năm 2023
Quyết định số 86/QĐ-TTKC&XTTM ngày 14/11/2023 về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước tạm cấp kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2023 (Từ ngày 01/7/2023-31/12/2023)

Quyết định số 86/QĐ-TTKC&XTTM ngày 14/11/2023 về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước tạm cấp kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2023 (Từ ngày 01/7/2023-31/12/2023)

 •   14/11/2023 07:52:00 PM
 •   Đã xem: 334
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 86/QĐ-TTKC&XTTM ngày 14/11/2023 về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước tạm cấp kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2023 (Từ ngày 01/7/2023-31/12/2023)
Quyết định số 108/QĐ-SCT ngày 22/06/2023 về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2023 - 2025 cho Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương

Quyết định số 108/QĐ-SCT ngày 22/06/2023 về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2023 - 2025 cho Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương

 •   20/09/2023 05:03:00 AM
 •   Đã xem: 343
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 108/QĐ-SCT ngày 22/06/2023 về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2023 - 2025 cho Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương
Quyết định số 49/QĐ-TTKC&XTTM ngày 14/8/2023 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

Quyết định số 49/QĐ-TTKC&XTTM ngày 14/8/2023 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

 •   16/08/2023 05:09:00 AM
 •   Đã xem: 171
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 49/QĐ-TTKC&XTTM ngày 14/8/2023 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại về việc công bố công khai dự toán năm 2023
Quyết định số 48/QĐ-TTKC&XTTM ngày 14/8/2023 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

Quyết định số 48/QĐ-TTKC&XTTM ngày 14/8/2023 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

 •   16/08/2023 05:03:00 AM
 •   Đã xem: 172
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 48/QĐ-TTKC&XTTM ngày 14/8/2023 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi thường xuyên không giao tự chủ sang dự toán chi thường xuyên giao tự chủ năm 2023
Quyết định về việc tuyển dụng viên chức

Quyết định về việc tuyển dụng viên chức

 •   26/07/2023 03:43:00 AM
 •   Đã xem: 370
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 38/QĐ-TTKC&XTTM ngày 7/6/2023 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023

Quyết định số 38/QĐ-TTKC&XTTM ngày 7/6/2023 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023

 •   07/06/2023 05:37:00 AM
 •   Đã xem: 362
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 38/QĐ-TTKC&XTTM ngày 7/6/2023 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023
Quyết định số 36/QĐ-TTKC&XTTM ngày 30/5/2023 về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023

Quyết định số 36/QĐ-TTKC&XTTM ngày 30/5/2023 về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023

 •   30/05/2023 05:59:00 AM
 •   Đã xem: 191
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 36/QĐ-TTKC&XTTM ngày 30/5/2023 về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023
Quyết định: Về việc ban hành Quy chế xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương Gia Lai năm 2023

Quyết định: Về việc ban hành Quy chế xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương Gia Lai năm 2023

 •   23/05/2023 04:20:00 AM
 •   Đã xem: 221
 •   Phản hồi: 0
Quyết định: Về việc ban hành Quy chế xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương Gia Lai năm 2023
Thông báo: Về việc tuyển dụng viên chức năm 2023

Thông báo: Về việc tuyển dụng viên chức năm 2023

 •   09/05/2023 11:15:00 PM
 •   Đã xem: 721
 •   Phản hồi: 0
Thông báo: Về việc tuyển dụng viên chức năm 2023
Quyết định số 31/QĐ-TTKC&XTTM ngày 8/5/2023 của Trung tâm Khuyến công và XÚc tiến thương mại GIa Lai về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nă

Quyết định số 31/QĐ-TTKC&XTTM ngày 8/5/2023 của Trung tâm Khuyến công và XÚc tiến thương mại GIa Lai về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nă

 •   09/05/2023 09:23:00 PM
 •   Đã xem: 220
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 31/QĐ-TTKC&XTTM ngày 8/5/2023 của Trung tâm Khuyến công và XÚc tiến thương mại GIa Lai về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023
Công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý I năm 2023

Công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý I năm 2023

 •   12/04/2023 02:59:00 AM
 •   Đã xem: 457
 •   Phản hồi: 0
Công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý I năm 2023
Kế hoạch triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

Kế hoạch triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

 •   23/03/2023 11:16:00 PM
 •   Đã xem: 374
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây